2024. március 3., 12:23

Esterházy: „A helytállás nemzete vagyunk”

1944 őszén Közép-Szlovákiában heveny partizánháború és több hétig tartó kormányellenes zendülés zajlott, amelynek elfojtása csak német csapatok igénybevételével volt lehetséges. Szlovákiában ekkor már tökéletes volt a politikai káosz. A szlovák társadalom jelentős része abban a tudatban várta a háború végét, hogy államiságuk megszűnése csak idő kérdése, mivel már elhatározott tény az 1939 márciusában szertefoszlott Csehszlovák Köztársaság felújítása.  

Esterházy János
Fotó: mma.hu

Azt pedig szinte mindenki biztosra vette – magyarok és nem magyarok egyaránt –, hogy a csehszlovák államiság felújításával párhuzamosan Magyarország kénytelen lesz lemondani az 1938 novemberében, valamint 1939 márciusában visszaszerzett felvidéki területeiről.

A szlovákok dédelgetett vágya – az 1938-ban elvesztett „déli területek” visszaszerzése tehát nem Hitler akaratából, hanem a Hitler ellenes koalíció jóvoltából fog bekövetkezni.

Ilyen körülmények között vajon volt-e menekvés Magyarország és általában a magyarság számára? Az 1942-től a háborúból való kilépés lehetőségeit mérlegelő Magyarország 1944 szeptemberére már oda jutott, hogy – az angolszász hatalmak érdektelensége folytán – a Szovjetunió felé volt kénytelen tenni egy kétségbeesett kísérletet a háborúból való kiválásra. A kormányzó rosszul előkészített és balszerencsésen végrehajtott fegyverszüneti felhívása azonban 1944. október 15-én kudarcba fulladt. Ezt követte a németek drasztikus beavatkozása a formálisan még szuverén magyar állam belügyeibe és politikai rendszerébe. Horthy Miklós kormányzót eltávolították államfői méltóságából, a politikai hatalmat pedig átadták Szálasi Ferencnek és az általa vezetett Nyilaskeresztes Pártnak. Ez a fordulat egyebek mellett egyúttal azt is jelentette, hogy

Esterházy János és a nemzetiszocialista ideológiával nyíltan szembehelyezkedő Magyar Párt ettől kezdve már nem számolhatott az új budapesti kormányzat támogatásával.

A helytállás parancsa

A magyarországi kiugrási kísérlet elvetélése, valamint a szlovákiai partizánháború és felkelés felszámolása után a szlovákiai magyarság teljesen reménytelen helyzetbe került. A hadi helyzet katasztrofálissá vált, elvégre a Vörös Hadsereg már mélyen bent volt a Kárpát-medencében, és Magyarország, valamint Szlovákia területén nyomult előre. Mindeközben Budapesten Szálasi Nyilaskeresztes Pártja, Pozsonyban pedig a németek által irányított szlovák vezetés gyakorolta a hatalmat. Esterházy azonnal persona non grata lett az új budapesti hatalom szemében – Pozsonyban kezdetektől fogva az volt –, de a Magyar Párt soraiban is kezdte emelgetni a fejét egy-két német- és nyilasbarát szélkakas.

Ebben az áldatlan helyzetben vajon milyen feladat – jobban mondva kötelesség – hárulhatott Esterházy grófra, a szlovákiai magyar család vezetőjére, védelmezőjére és vigasztalójára?

A magyar politikus a Magyar Hírlap 1944. október 29-ei számában vezércikkben szólította meg a reményét vesztett szlovákiai magyarságot.  Szózatának komoly üzenete volt minden magyarhoz a Kárpát-hazában: meghirdette a „helytállás parancsát”.

„A mai végzetesen súlyos időkben úgy érzem, szólnom kell Hozzátok szlovákiai magyar Testvéreim” – fordult először is legközelebbi nemzettestvérei felé a pártvezér a teljes káosz és reménytelenség közepette. „A végsőkig leszűkített életünknek úgyszólván egyetlen állandó megnyilvánulási fórumában, a derék Magyar Hírlap hasábjain jut el Hozzátok szavam, most, hogy a történelem egyik legádázabb erőpróbája során ismét a magyar lét és nemlét kérdése a tét. (…) Tragikus magyar sors – mondjuk és révedező tekintetünk a magyar történelem könnyesen dicsérő lapjaira téved.” A továbbiakban Esterházy felhívta a „család” figyelmét a következőkre:

mi, magyarok sokszor és sokat veszítettünk, sokszor elbuktunk, sokat szenvedtünk, de mindig a helytállás nemzetének bizonyultunk."

Nem mondta ki egyértelműen, de szavaiból érezni lehetett: nemzetünk most is elbukik. Ehhez azonban mindjárt hozzáfűzte a következőket: „Nemzetek értékét nem a vesztett csatákkal és háborúkkal mérik, hanem, hogy a nemzet egyeteme mit ér, hogyan érez, hogyan gondolkodik, mit adott az emberiségnek, hogyan él s ha kell, hogyan tud meghalni. A nemzeti nagyság és érték záloga mindig a nemzeti szellem és jellem nemességében van.”

És mind ebből vajon mi következik a szlovákiai magyarok számára?

Hűnek kell maradni magyarságunkhoz, hitünkhöz, kipróbált, kisebbségi sorsunkban bevált elveinkhez, amelyeknek tengelyébe mindig az Istent, az igazságot, az emberiességet, az örök humánumot állítottuk.”

Vezércikkének zárógondolatai már nem is csak a kis szlovákiai magyar nemzettöredékhez szóltak, hanem szinte a Kárpát-haza valamennyi magyarjához: „Vezetőd, sorstársad, igaz testvéred szól most Hozzád e történelmi órákban, és mindig nemesen gondolkodó lelkedet keresi. Tudjuk mindannyian, hogy felesleges a sok beszéd. Ismerjük és értjük egymást. A jövő sok mindent hozhat. Kínt, vért és szenvedést. Elpusztulhat minden a földön. Elpusztulhatnak házaink és templomaink, de nem pusztulhat el a lélek, a nemzet lelke és géniusza. Azt nem lehet kiirtani, kibombázni, gúzsba kötni, eltiporni soha. A nemzet géniusza megszólal bennem, Benned, mindnyájunkban és istenfélő áhítattal zúgja, viharozza az örök igét: Áldjon vagy verjen a sors keze, itt élned, halnod kell.”

Ördögi rendszerek csapdájában

Esterházy János kezdetektől fogva világosan látta, hogy a háború – bármilyen eredménnyel végződjék is – katasztrófát jelent a magyarság számára. Elvégre két ördögi rendszer vívja élet-halál harcát Közép-Európáért és az egész világért: a nemzetiszocialista pángermanizmus, valamint a kommunista pánszlávizmus. Leegyszerűsítve a képletet: Hitler és Sztálin.

Ez azt jelenti – fogalmazott 1944 őszén egy baráti beszélgetés alkalmával Esterházy János –, hogy a Sátán vagy Belzebub között kell választanunk, de ha nem is választunk, valamelyik szörnyeteg mindenképpen felfal bennünket.

Ilyen helyzetben lehetetlen igazán jó döntéseket hozni. Éppen csak rögtönözni lehet – kell is –, az éppen szükségesnek tűnő pillanatnyi viszonyok figyelembevételével. Így cselekedett Esterházy gróf is, amikor 1944. november 1-jével beszüntette a Magyar Hírlap megjelenését. Tettét az motiválta, hogy lapja ne kényszerüljön a nyilas, illetve a nemzetiszocialista eszmék szószólójává válni. Arra ugyanis gondolni sem lehetett, hogy az adott politikai viszonyok között a lap továbbra is el nem kötelezett, semleges álláspontot képviseljen.

A Magyar Hírlap a következő megható szavakkal búcsúzott el olvasóitól:

A Magyar Hírlap beszüntette megjelenését. Az olvasó e hasáb szomszédságában észlelheti, minő okokból. Befejeződött egy munka anélkül, hogy véget ért volna értelme és célja. (…) Hisszük, hogy helytállásunk, melyben épp annyi szándék volt, mint amennyi kötelesség, nem volt hiábavaló. (…) Búcsúnk nem lehet több egy néma kézfogásnál. De ez a kéz tiszta, becsületes kéz volt.”

A „hasáb szomszédságában” a magyarországi nyilas világról volt olvasható tájékoztató. Ez a cseles eljárás mindenki számára nyilvánvalóvá tette, hogy mi a lap megszűnésének oka.

Megjelent a Magyar7 hetilap 8. számában.

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.