A végrendeleti öröklésről II.

Bakos Olivér 2019. március 01., 08:33

Sorozatunk előző cikkében a végrendelet tartalmára vonatkozó követelményekkel foglalkoztunk. A téma folytatásaként most a végrendelet formáit és érvényességének feltételeit tekintjük át.

A szlovák jogrend csak az írásbeli végrendeletet tartja érvényesnek, a tanúk előtt tett szóbeli végrendelet még rendkívüli helyzetekben sem elegendő. Minden végrendeletnek tartalmaznia kell a dátumot, amikor a végrendelet aláírására sor került. Alaki szempontból alapvetően háromféle végrendeletet különböztethetünk meg: az örökhagyó saját kezűleg írt végrendelete (holográf végrendelet), a más által, vagy géppel írt végrendelet (allográf végrendelet) és a közjegyzői okiratba foglalt végrendelet.

A holográf végrendelet akkor érvényes, ha azt az örökhagyó teljes egészében saját kezűleg írta meg (tehát nem gépen), és azt alá is írta. Holográf végrendelet esetén nem szükséges tanúk jelenléte és aláírása.

Allográf végrendeletről akkor beszélhetünk, ha azt a végrendelkező nem saját kezűleg írta. Ilyen esetben szükséges, hogy a végrendelkező két tanú előtt kinyilvánítsa, hogy a végrendelet az ő vég­akaratát tartalmazza. A két tanú tehát az akaratnyilvánítás tényét igazolja, nem pedig azt, hogy a végrendelkező az okiratot előttük aláírta. Nem lehet tanú olyan személy, akit a végrendelkező örökösnek nevez, aki jogi szempontból nem cselekvőképes, valamint látás‑, hallássérült, beszédképtelen, vagy a végrendelet nyelvét nem ismeri. Speciális esetben (amikor a végrendelkező nem tud írni vagy olvasni, pl. látás‑ vagy halláskárosodás miatt, vagy más okból) három tanú jelenlétére van szükség. Ilyenkor a végrendelkező értelemszerűen nem írja alá a végrendeletet, csak a tanúk. Egyben rögzíteni kell azt is, hogy ki írta meg és ki olvasta fel a végrendelkezőnek az okiratot, illetve hogy a végrendelkező milyen módon nyilvánította ki, hogy az okirat a végakaratát tartalmazza.

A végrendeleti öröklésről - I.rész
Jogi rovatunk.

A közjegyzői okiratba foglalt végrendelet formai követelményeit a közjegyzői törvény szabályozza. Az eredeti, aláírt példány mindig a közjegyzőnél marad, másolatai pedig csak a végrendelkező halála után, a hagyatéki eljárás céljaira adhatóak ki az eljáró közjegyző kérelmére. Ha a végrendelkező valamilyen okból nem tud írni vagy olvasni, szintén tanúkra van szükség, ám a fenti esettel ellentétben csak kettőre.

A közjegyző által készített végrendelet előnye, hogy közokiratnak minősül, valamint az öröklési jogban jártas személy készíti el, ezért minimális az esélye, hogy azt valaki sikerrel megtámadja. A közjegyzői okiratba foglalt és a közjegyzőnél letétbe helyezett holográf vagy allográf végrendeletek bekerülnek a közjegyzői kamara által vezetett központi nyilvántartásba. A hagyatéki eljárás során a közjegyző egyik első lépéseként kikeresi ebben a nyilvántartásban, hogy volt‑e az elhunytnak végrendelete. Ezért szinte kizárt, hogy egy ilyen végrendeletre ne derüljön fény, ugyanakkor az otthon „rejtegetett” végrendelettel könnyen előfordulhat, hogy senki sem mutatja fel az eljáró közjegyzőnek. A közjegyző szintén jogosult holográf vagy allográf végrendelet letétbe vételére, ezek a végrendeletek szintén bekerülnek a központi nyilvántartásba.

A végrendelet bármikor visszavonható vagy megváltoztatható. Új végrendelet létrehozásával az előző végrendelet érvényét veszti, azon részét tekintve, amely ellentétes az új végrendelettel; teljes vagyonnal való rendelkezés esetén tehát az új végrendelet minden esetben „felülírja” a régit. Holográf és allográf végrendelet visszavonható annak fizikai megsemmisítésével is, míg a közjegyző által írt végrendeletet tanácsos közjegyző előtt visszavonni vagy megváltoztatni.

Fontos még megjegyezni, hogy aki maga kívánja a végrendeletét megírni, nyugodtan megteheti azt bármilyen nyelven, tehát magyarul is, mert a végrendelet érvényességére ez nincs hatással. Ha a hagyatéki eljárás során a szlováktól eltérő nyelvű végrendeletet mutatnak fel, az eljáró közjegyző köteles azt lefordíttatni, és semmiképp nem hagyhatja figyelmen kívül.

A szerző közjegyző

(Megjelent a Magyar7 c. hetilap 2019/9. számában.)

0 HOZZÁSZÓLÁS