2020. június 7., 18:30

A köz érdekét szívén viselő gróf

A XIX. század végén, a XX. század elején a Bodrogköz sorsának alakulását valójában két család, a perbenyiki Mailáthok és a bélyi Sennyeyek határozták meg.

A Mailáthok ismertségüket a XVII. században alapozták meg, elsősorban műveltségük által kerültek be a köztudatba. Volt közöttük főispán, államminiszter, országbíró.

Sokrétű munkásságuknak köszönhetően eljutottak a grófi címig, mondja Cap György perbenyiki helytörténész, aki már több könyvet írt a család történetéről, mindennapi életéről, tevékenységéről. Őt kértük meg arra, hogy meséljen, honnan jöttek a Bodrogközbe, milyen emberek voltak, mit köszönhet nekik a régió, illetve hogyan érintette őket a trianoni döntés.  

A család, amely generációról generációra emelkedett a társadalmi ranglétrán, idővel két ágra, a nemesi és a grófi ágra szakadt. A grófi ág azonban Mailáth Antal főkancellár 1873-ban bekövetkezett halálával kihalt. Perbenyiki birtokát keresztfia, a Pécsett született és Bakócán nevelkedett Mailáth József örökölte.

Cap György
Cap György

József jogi tanulmányokat végzett, az önkéntes katonai szolgálatból tartalékos huszár főhadnagyként szerelt le. Az addig apja irányította örökségét 1882-ben vette át három helyszínen, Perbenyikben, Monyhán és Ófehértón. Perbenyikben áldatlan állapotok fogadták: lepusztult épületet, elhanyagolt birtokot talált. Azonnal hozzálátott a rendbetételükhöz. Alig melegedett meg a Bodrogközben, máris bekapcsolódott a vármegye közéletébe. Előbb Zemplén vármegye tiszteletbeli főjegyzőjévé, majd a keresztapja és gróf Széchenyi István által 1846-ban alapított Bodrogközi Tiszaszabályozó Társulat választmányi tagjává választották. Édesapját – akinek az uralkodó a kiegyezésben játszott szerepének jutalmául grófi címet óhajtott adományozni, amit ő elutasított – 1883-ban budavári lakásá-ban brutálisan meggyilkolták. Ezután, 1885 októberében I. Ferenc József a meggyilkolt országbíró öt fiát, köztük Józsefet elismeréseként mégis grófi rangra emelte.

Mailáth Józsefet a következő évben már a Bodrogközi Tiszaszabályozó Társulat elnökévé választották. Ezt a feladatot közel negyven éven át becsülettel és vasszigorral töltötte be. Idővel a társulat székhelyét Sátoraljaújhelyről Királyhelmecre helyeztette, ahová – a néhány kilométeres távolságnak köszönhetően – naponta be tudott járni. A mai regionális múzeum egykori épületében volt a társulat igazgatósági központja, míg a mai görögkatolikus templom épülete adott helyet a szolgálati lakásoknak. Ezek révén jelentek meg Királyhelmecen az első városias jellegű épületek. 

Mailáth József

Az 1890-es évek József számára a nagy építkezések évtizedét jelentették. Ekkor építtette Királyhelmecen a Mailáth-közkórházat (amelyben napjainkban egy középiskola foglal helyet, és az épület éppen átalakítás alatt áll), teljesítve ezzel nagybátyja, gróf Mailáth Antal végakaratát.

Felújíttatta és egy emelettel bővíttette a perbenyiki kastélyt is, kiegészítve a birtokot istállóval, lovardával, lovaglóteremmel, kápolnával. 1896-ban csodás víztornyot, később virágházat, télikertet építtetett. Otthonuk és mintagazdaságuk végre rangjukhoz, társadalmi és közművelődési tevékenységükhöz méltó családi fészekké vált.

Eközben kampányt indított a hitel- és a fogyasztási szövetkezetek bodrogközi elterjedése érdekében. Több bodrogközi szövetkezetnek lett alapítója és egyben elnöke is. Sokrétű munkájáért több ízben kitüntették. 1910-ben Királyhelmec díszpolgára lett.

Gazdasági szempontból fontosnak tartotta, hogy létrehozzanak a vidéken egy gazdasági kisvasutat. Az ötlet először 1900-ben vetődött fel, de csak 1912-ben valósulhatott meg. A kezdeményezés elsősorban a megtermelt javak városokba történő szállítását volt hivatott megkönnyíteni, ám végül is nemcsak a nagybirtokosok jártak jól vele, mások javát is szolgálta. Személyszállításra is használták, sőt azzal, hogy összekapcsolta a Bodrogköz egyes településeit, kulturális fejlődést is reméltek tőle. Ami az útvonalat illeti, a vasút Sárospatakról indult, érintve Nagycigándot, Ricsét, Dámócot, Perbenyiket, a végállomása pedig Királyhelmecen volt. Tervbe vették, hogy kiépítik Nagykaposig.

Az első világháború alatt a család a kastély egy részét kórházzá alakította át. Mailáthné vezetésével ápolónői tanfolyamot is szerveztek, míg férje 1914 októberében elvállalta a sátoraljaújhelyi beteg-megfigyelőállomás, az ún. barakk-kórház építését, szervezését, majd vezetését.

A Tanácsköztársaság kikiáltása után azonban a grófot menesztették az intézmény éléről, sőt le is tartóztatták a házaspárt. Sajnos, a trianoni döntés következtében már nem kerülhetett sor a kisvasút továbbépítésére sem, hiszen a határokat az ún. fő vasútvonal mentén, azaz Kassa–Sátoraljaújhely–Csap állomások mentén húzták meg úgy, hogy az Csehszlovákiához kerüljön. A határmegállapításnál ugyanis nem a nemzetiségi, hanem a gazdasági szempontok játszották a főszerepet. A vasút alsó-bodrogközi szakasza még jó ideig tovább létezett.

a_tiszaszabalyozo_tarsulat_epulete.jpg

Ami a Mailáth-birtokok sorsát illeti, 1920 után Ófehértó Mailáth legkisebb gyermeke, Pál gondozásába került, míg legidősebb fia, József vette át Monyhatanya vezetését. A szülők továbbra is Perbenyikben laktak. Mailáth József ezek után is részt vett az immáron csonka Zemplén vármegye törvényhatósági bizottságának közgyűlésein, és 1923-ig továbbra is vezette a Bodrogközi Tiszaszabályozó Társulatot.

Álljon itt egy idézet arról, hogyan vélekedtek Perbenyik egykori uráról a kortársak:

A férfierények, a munka, az emberszeretet, az igazi magyar mágnás mintaképe. A népjólét emelése érdekében önzetlenül munkálkodó férfiú. Egy személyben korának országos hírű birtok-, agrár-, szociálpolitikusa, a hitel- és fogyasztási szövetkezetek lelkes népszerűsítője. A Tisza szabályozásában elévülhetetlen érdemeket szerző bodrogközi nemes. A köz érdekét szívén viselő gróf.”

A család igazi hanyatlása akkor kezdődött el, amikor 1932-ben, 69 éves korában meghalt Mailáth József felesége. Két évvel később, miután a család felépíttette a budai Mailáth-palotákat, a család anyagi csődbe jutott. 1934 júniusában a perbenyiki kastélyt lezárták, ingóságaikat elárverezték.

Megjelent a Magyar7 hetilap 2020/23. számában.

Megosztás
Címkék