2024. február 26., 11:02

„Azért a víz az úr!”

Olvasok, közben hallom a híradásból, hogy árvízveszély van. Ismét... Furcsa egybeesés a könyv tartalmával, gondolom, pedig csak a véletlen műve. Pár nappal ezelőtt Jelentés egy ismerős, mégis „más” világból címmel vetettem papírra néhány fésületlen gondolatot Varga László nagymegyeri (hely)történész legújabb könyvéről (A nagymegyeri zárdaiskola története »1902–1945«), amely a  Pro Museum könyvek 7. köteteként, jelent meg Komáromban 2023-ban.

nagykeszi-arviz-3
Galéria
+11 kép a galériában
Árvíz Nagykeszin
Fotó: A könyv fotója

Az a viszonylag terjedelmes könyv, amely mostani írásom tárgya, szintén a Pro Museum kiadványa és szintúgy tavaly jelent meg. Előrebocsátom, kétnyelvű. Mind magyarul mind szlovák nyelven olvashatók a benne foglaltak. A kötet címe: Árvíz Nagykeszin (1965) és a falu újjászületése – Povodeň vo Veľkých Kosihách (1965) a znovuzrodenie obce.

Amikor címet kerestem ehhez az íráshoz, rájöttem, hogy némi módosítással az előző könyvről írt cikkem címe is helytálló lenne... Sokat hallottam a csallóközi „nagy” árvízről, olvastam is már ezt-azt róla, ám a legtöbbször általánosságokat. A leginkább érintett települések egy-egy évfordulókor meg is emlékeznek az árvízről, hogy soha senki ne felejtse el a nagy pusztítást.

Anyám, aki Pozsonyban volt akkor alapiskolás, csak arra emlékezett, hogy egy napon bejelentették nekik, az árvíz miatt abban a tanévben már nem mennek iskolába (még Pozsonyban sem!).

nagykeszi-arviz
Árvíz Nagykeszin és a falu újjászületése - a könyv borítója
Fotó:  Lacza Gergely

Nagykeszi Komáromtól 22 km-re nyugatra a Duna bal partján fekszik. A falu része az egykori Kiskeszi, de hozzátartozik a szlovák lakosságú Eklipuszta (Okánikovo) is és a határában található az egykori Érseklél település. Itt torkollik a Dunába a Gellér-Keszi-csatorna, olvashatjuk, s azt is, hogy határos községek Kolozsnéma, Tany, Nemesócsa, Ekel, Csallóközaranyos. Délről a Duna, északról a Pozsony és Komárom közötti főút határolja.

nagykeszi-arviz-2
Árvíz Nagykeszin és a falu újjászületése - a könyv hátlapja
Fotó:  Lacza Gergely

A községet már 1954-ben is sújtotta egy nagy dunai árvíz, de a nagyobb veszedelem, mint általában máshol is a Csallóközben, 1965-ben csapott le rá és majdnem teljesen elpusztította. Kezembe véve az Árvíz Nagykeszin (1965) és a falu újjászületése című könyvet, először a kötet szerzőjének a nevét kerestem. Bevallom, sokáig tartott, amíg a szerényen megbújó, meglehetősen apró betűvel szedett névre rábukkantam: Hanesz Éva. Majd a másik oldalon az ajánlás:

Ezt a könyvet Nagykeszi község lakosainak emlékül ajánlom.

Kitetszik a szövegből, hogy igazából ő volt a motorja, szervezője mindannak a munkának, amely lehetővé tette, hogy ez a könyv megjelenhessen. Minden bizonnyal ő végezte a hangyamunkát, az adatok, visszaemlékezések, fényképek, dokumentumok „összegereblyézését” és rendbe rakását, hogy abból egy ilyen munka kikerekedhessen.

nagykeszi-arviz-6
Árvíz Nagykeszin
Fotó:  A könyv fotója

Mint a címe is jelzi, két nagy egységre bontotta a könyv tartalmát: az árvízről, és a község újjáépítéséről szóló dokumentumok kerültek bele az egyik és a másik részbe. Bevallom, engem, a kívülállót, inkább az árvízzel foglalkozó rész érdekelt jobban, de a helybélieket nyilván a második rész is lebilincseli. A könyv egy Babits-idézettel indul, amely megadja az „alaphangot” az olvasáshoz, böngészéshez:

Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.”

Hanesz Éva írja:

Ez a könyv azzal a céllal íródott, hogy az 1965-ös nagy csallóközi dunai árvízről Csicsó, Kulcsod, Gúta és Nagymegyer után Keszi is könyvet adjon ki, megörökítvén a község lakóinak mérhetetlen erőfeszítését a vízzel szemben. Az igyekezetüket, hogy az árvíz okozta károkat minél hamarabb helyreállítsák és újra felépítsék szeretett otthonaikat, ahova lassacskán visszatérhet az élet és a falu elindulhat a fejlődés útján, hogy mára már csodálatos virágzó kisközséggé váljon.”

A könyvből kiderül, hogy Hanesz Éva a könyv alapjául édesapjának a témához kapcsolódó írásait használta fel, de sok más falu- és környékbelinek a visszaemlékezését, írását is, nem beszélve a hallatlanul sok dokumentumról, fényképről. A könyv egy része autentikus nyelvezettel íródott, ami elsősorban a visszaemlékezéseket illeti. Ezt meg is jegyzi a könyv összeállítója:

Édesapám gömöri volt, ez érződik az eredeti szövegen, a krónikán is, mikoris a gömöri kiejtést követi: mint alakúlt, alapúlt stb. Az írás eredetiségének megőrzését szem előtt tartva, ezeket helyesírásilag nem javítottam.”

Amikor fentebb azt írtam, nehezen találtam meg a könyv összeállítójának, „szerzőjének” a nevét a könyvben, ez nyilván nem véletlen, hiszen Hanesz Éva maga is külön köszönetet mond egy sor embernek a munkáért, a könyvben, a könyvért való közreműködésért.

nagykeszi-arviz-7
Árvíz Nagykeszin
Fotó:  A könyv fotója

Aki persze azt gondolja, hogy a kiadvány kizárólag csak az árvízzel és az azt követő helyreállítással foglalkozik, az téved.

A könyv gazdag irodalomra épül, a forrásokat feltüntetem,”

jegyzi meg a szerző, és áttekinti a Duna szabályozására vonatkozó törekvéseket:

Írok Luxemburgi Zsigmondról, aki még a 15. században elrendelte, hogy a Dunát szabályozni kell, és gátakat kell építeni. A keszi zsilip átadására 1856-ban még Ferenc József is eljött és ennek a látogatásnak az emlékét őrzi a helyi múzeumban elhelyezett emléktábla is.”

De ír Enea Lafranconiról, aki a Duna árvízvédelmével foglalkozott, és Pozsonyban több helyen is őrzik az emlékét. Megtudhatjuk azt is, milyen csatornák épültek, és hányszor, milyen katasztrófákat okozott a Duna a Csallóközben, felsorolva néhány dátumot a 19. század elejétől a „nagy” árvízig. Benne foglaltatik a könyvben az is, milyen természeti környezetben fekszik Nagykeszi, milyen gátak épültek korábban stb. és szemléletesen tárja az olvasó elé mind jegyzőkönyvek, statisztikai adatok stb., mind pedig visszaemlékezések, egyéni sorstragédiákat bemutató dokumentumok által azt, mit jelentett Keszi egykori lakosai számára a nagy árvíz. A könyvbe korabeli újságcikkek is bekerültek. Az egyik a Szabad Földművesből való, Czita Béla írta:

1965.június 10. Esik. Napok, hetek óta állandóan zúg a szél, az eső meg csak szakad. Mintha az ég »lyukas« csatornái soha többé nem akarnának behegedni. A víz szintje percről percre emelkedik.(…) Kulcsod, Csicsó, Csilizradvény, Szilas, Izsap, és sorolhatnám tovább a falvak neveit, a vízben fuldokoltak. Memesócsa, Tany, Ekel, Füss, Nagykeszi, Aranyos, Megyercs csak pár nap múlva jutott a pusztulás sorsára. (…) Amit láttam, nem tudom elfelejteni. A megszokott családi fészek egy romhalmaz volt. (…) Apám nem szólt, csak nézte a romokat!(…)”
nagykeszi-arviz-7
Árvíz Nagykeszin
Fotó:  A könyv fotója

A nagykesziek és Hanesz István fényképgyűjteménye érdekes, szívszorító kordokumentum. A könyv összeállítója magánszemélyektől és a hivatalos forrásokból való dokumentumokból is jócskán merít. A helyi nemzeti bizottság valamint a Komáromi Járási Nemzeti Bizottság üléseinek jegyzőkönyveiből részletekig menően sok minden kiderül. Például az 1965. július 14-én keltezettben a következő olvasható:

(…) az árvíz a járás mintegy 22 községét érintette, amelyben 67.332 lakos élt, amit érintett, az a járás mintegy 63,5 százalékát tette ki. Evakuáltak 43.085 lakost, (…) Az árvíz okozta károk elhárításának költségeit mintegy 1 milliárd koronára becsülték, amelyből a legnagyobb tételt a lakásfond és a vízgazdálkodási építményeken okozott károk helyretétele jelentette.(…) Összedőlt 21.384 ház és 2678 megrongálódott.”

A könyv sorra veszi azokat a megelőző időjárási időszakokat, amelyek végül egy hatalmas árvízbe torkollottak. Elmeséli azt is, e tekintetben mi történt konkrétan Nagykeszin:

Csallóköz népe, mivel túlnyomórészt földművelésből él, mindenkor, már a tél folyamán, nagy gonddal készülődik, hogy idejében végezhesse el a tavaszi munkákat a határban. Nem kevésbé volt ez így az 1965. évi esztendőben Nagykeszin, ebben a jellegzetesen csallóközies községben.”

Azon a télen a vízállás rendkívül alacsony volt, a nagy hideg miatt a Duna „beállt”.

Hanem aztán, amikor beköszöntött a tavasz, a sok egymásra fagyott hó és jég, ami a folyómedrekben, vagy a hegyoldalakon, a földeken összehalmozódott, s olvadni kezdett, bizony aggodalmas napokat hozott az árterületeiken lakó emberekre nézve. (…) A tavaszi enyhülést, a jégdarabok sodródását az árban mindenki aggodalommal vegyes kíváncsisággal figyelte. Hová fog ez vezetni?”
nagykeszi-arviz-8
Árvíz Nagykeszin
Fotó:  A könyv fotója

A könyv első fejezete elsősorban a nagy árvízhez vezető időszakot, majd az árvizet taglalja elsősorban a visszaemlékezések révén és azt a hősies küzdelmet, amelyet a lakosság, a hatóságok, a katonaság stb. vívtak.

Habár fölűl a gálya, / S alúl a víznek árja, / Azért a víz az úr!”

Sajnos, Petőfi verse ebben a vonatkozásban is igaznak bizonyult.

nagykeszi-ar-11
Árvíz Nagykeszin
Fotó:  A könyv fotója

A könyv második része, az Árvíz utáni újjászületés a tönkretett község újjászervezéséről szól, s mindarról az erőfeszítésről, amely lehetővé tette, hogy ha nem is azonnal, de lassacskán valóban újjászületik Nagykeszi. A könyv összeállítója elsősorban a községi krónikák feljegyzéseiből merít. Pl. 1966–1967-ben a következő „tennivalók” voltak a legsürgősebbek: a községi gyümölcstermesztés rendbetétele, amely az árvíz által tönkretett gyümölcsös fáinak kiszedése, a talaj felszántása volt; sor került fontos építkezésekre; rendbe kellett hozni a központi vízellátást; elkezdődtek a Duna-töltés kiépítésének munkálatai stb. És ez így ment éveken át, amíg a község el nem nyerte mai arculatát. A könyv szinte mindenre kitér, sok-sok ember, helybéli lakos neve bukkan fel valamilyen vonatkozásban. Sok mindent megtudhatunk magáról a községről, a „népéletről” és az ottani emberek lelkületéről is, miközben a munka olvasásakor, böngészésekor 1965-től elérünk az utolsóként említett 1974. évhez. A tartalmas képgaléria előtti utolsó, rövid fejezetnek a címe: Időjárás az 1974. évben.

nagykeszi-ar-12
Árvíz Nagykeszin
Fotó:  A könyv fotója

Az Árvíz Nagykeszin (1965) és a falu újjászületése – Povodeň vo Veľkých Kosihách (1965) a znovuzrodenie obce című 400 oldalas könyv dokumentumok és visszaemlékezések füzére, amely úgy terelgeti az olvasót, a böngészőt a létidő két állomása (1965–1974) között, mint egy képzeletbeli időalagútban, amely mentén feltünedeznek az ott élő emberi közösségek, a természet maga is, rettenetes sorscsapásaival és gyönyörűségével együtt, miközben megismerünk emberi sorsokat, életeket, és általuk megismerjük önmagunkat is.

nagykeszi-arviz
Galéria
+11 kép a galériában
Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.